karty

Warunki gwarancji

Datex III Sp. z o.o. udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na czas określony w karcie gwarancyjnej. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis DATEX-u w Katowicach przy ul. Sławka 5. Datą od której obowiązuje karta gwarancyjna jest data wystawienia dokumentu zakupu.

Gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami, defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub jakiegokolwieg wyposażenia dodatkowego.

Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towarów z umową.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt
np: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, tusz , bateria, czytnik lasera itp .

Uszkodzony sprzęt Reklamujący może dostarczyć do serwisu DATEX osobiście lub przesyłką pocztową (kurierem) po uzgodnieniu z serwisem.

Sprzęt który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczególnionych na tej karcie gwarancyjnej).

Realizacja gwarancji.

Obowiązkiem klienta przed dostarczeniem sprzętu do serwisu jest:

dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia.
uszkodzony sprzęt wraz z opisem i dokumentem zakupu dostarczyć do serwisu DATEX.
Serwis DATEX wyda (prześle) Klientowi dokument Zgłoszenia Reklamacyjnego RMA, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu.
Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (katon, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii anty elektrostatycznej), dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby gwarancyjne.
Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście (lub upoważnionej osobie) na podstawie Zgłoszenia Reklamacyjnego RMA w serwisie DATEX, lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.
Klient otrzyma nową kartę gwarancyjną lub wpis na karcie gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy, w przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty z wiązane zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.

Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w terminie 14 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

W szczególnzch przypadkach przyjęcia do serwisu DATEX sprzętu, nie spełnia warunków określonych wyżej, serwis DATEX nie musi się wywiązać z terminu naprawy, oraz z możliwości realizacji reklamacji.

W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie jednego miesiąca od terminu naprawy, serwis DATEX może odesłać sprzęt na koszt i odpowiedzialność klienta.

Datex III Sp. z. o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku nanych oraz za szkody i straty wynikłe w wyniku braku możliwości korzystania z produktów oddanych do serwisu i będących w naprawie.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,chemiczne, termiczne lub niezgodne z instrukcja użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, naprawy, przeróbek, dostrojeńlub zmian konstrukcycnych dokonanych przez Klienta lub Użytkownika, sprzęt, który nie zostałdostarczony do serwisu DATEX w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie,dyski twarde w metalowanej folii antyelektrostatycznej,pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.) oraz wywołane tym uszkodzenia, sprzęt, którego dokumenty zakupu lub numery sryjne w jaki kolwoek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione,zatarte,zamazane),

Każdy reklamowany sprzęt serwis DATEX sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny DATEX może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzaniem sprzętu.

Przy zwrocie reklamowanego sprzętu DATEX potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.

Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono stają się własnością DATEX.

Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązania się z reklamacji.

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z pieczątkami DATEX, lub firmową taśmą z logo DATEX. Jeżeli tak nie jest, oznacza to że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera, po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłke w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólne sprządzić stosowny protokół.

Jeżeli uszkodzenia przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający : opisu szkodzenia, nr listu przewozowego, date dołączenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać do serwisu DATEX.

Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręczny podpisem.

Postanowienia końcowe.

DATEX nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymaganienaprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nie przewidzianych okoliczności uniemożliwiającyc wykonanie naprawy.

DATEX nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. w szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania sięzwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.

Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonywanie zmian, przeróbek dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, wktórym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeńśtwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.

DATEX zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji.

Katowice 02.01.2006r

Zarząd DATEX III Sp. z o.o.